กฏหมายการจัดซื้อจัดจ้าง

พระราชบัญญัติ


ระเบียบ


กฎกระทรวง


โครงการ กิจกรรม

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่"

วันที่  29 - 30  สิงหาคม  2561


 

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 เรื่อง "การทบทวนความรู้ระเบียบงานสารบรรณ การใช้ภาษาราชการกับการร่างหนังสือ เทคนิคการเขียน  หนังสือราชการ"

วันที่  19  กรกฎาคม  2561โครงการปลูกฝังเผยแพร่จริยธรรม คุณธรรม แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 เรื่อง "ชีวิตเบิกบาน ทำงานเป็นสุข"

วันที่  6 - 9  กุมภาพันธ์  2561

 

 

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 เรื่อง "การอบรมเชิงปฏิบัติการและเทคนิคเพื่อเสริมสร้างทักษะงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง"

วันที่  25  มกราคม  2561


   
         

 

 

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 เรื่อง "การอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง"

วันที่  6 - 7  กันยายน  2560

 

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เรื่อง "การอบรมเชิงปฏิบัติการปลุกพลังความคิดด้านบวก 

มุ่งสู่งานบริการตามหลักธรรมาภิบาล"

วันที่  25  สิงหาคม  2560


 

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เรื่อง "สิทธิประโยชน์ ระเบียบ กฏหมาย และหน้าที่

การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง"

วันที่  1 - 2  มิถุนายน  2560

 

 

โครงการปลูกฝังเผยแพร่จริยธรรม

คุณธรรมแก่พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมสู่การเป็นข้าราชการที่ดี"

วันที่  7  มีนาคม  2560


         
  โครงการปลูกฝังเผยแพร่จริยธรรม  

คุณธรรม  แก่พนักงานเทศบาล  

ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ณ  วัดธรรมสถิต จ.ระยอง

 

 

 
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ

และพนักงานจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โครงการปลูกฝังเผยแพร่จริยธรรม คุณธรรม

แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ

และพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ

และพนักงานจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558